Oferta

Ciężki sprzęt pomocny w Geologii
 
 
GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Oferujemy wykonanie badań geologiczno – inżynierskich dla terenów przeznaczonych pod budowę obiektów przemysłowych, stacji benzynowych, osiedli mieszkaniowych i budownictwa jednorodzinnego. W zakres oferowanych badań wchodzi:

 • sporządzenie projektu prac geologicznych,
 • wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z wykorzystaniem sond próbnikowych typu RKS (O50 i O32) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
 • wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (O80 ÷ O200),
 • sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (DPSH), sondowania sondą krzyżakową SLVT,
 • wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (NNS, NW, NU) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • badania stateczności skarp,
 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 • Tereny pod zabudowę
   
   
  GEOTECHNIKA

  Oferujemy wykonanie badań geotechnicznych dla terenów przeznaczonych pod budowę obiektów przemysłowych, stacji benzynowych, osiedli mieszkaniowych
  i budownictwa jednorodzinnego. W zakres oferowanych badań wchodzi:

 • odbiory wykopów fundamentowych i podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje drogowe,
 • badania przy użyciu sondy lekkiej SL (DPL),
 • badania metodą Proctor’a,
 • badania przy użyciu płyty VSS (O300),
  • Aparat VSS przeznaczony jest do badania nośności i zagęszczania nawierzchni podatnych i podłoża drogowego in-situ. Badanie wykonywane jest według normy PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
 • badania przy użyciu płyty dynamicznej,
  • Płyta dynamiczna TERRATEST 3000 znana również jako lekka płyta obciążana dynamicznie. Przeznaczona jest do wykonywania próby dopuszczalnego nacisku płyty według niemieckiej Instrukcji Badania TP BF-StB do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia (wartość Evd) podłoża gruntowego i skalnego w budownictwie drogowym. Ten nowoczesny miernik posiada wyposażenie gwarantujące szybkie, wygodne i precyzyjne (dzięki systemowi GPS) wyznaczenie danych pomiarowych w budownictwie szlaków i linii komunikacyjnych.
 • wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z wykorzystaniem sond próbnikowych
  typu RKS (O50 i O32) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
 • wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (O80 ÷ O200),
 • sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (SHDP), sondowania sondą krzyżakową SLVT,
 • pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (NNS, NW, NU) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji lub ekspertyzy geotechnicznej.
 •  

  Hydrogeologia
   
   
  HYDROGEOLOGIA

  Oferujemy wykonanie badań hydrogeologicznych dla oceny stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i budowy sieci monitoringu lokalnego w rejonie obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. Wykonujemy również badania dla oceny zasobów wód podziemnych i budowy nowych ujęć wody. W zakres oferowanych badań wchodzi:

  • sporządzenie projektów prac geologicznych,
  • wiercenia i instalacja piezometrów,
  • dozór geologiczny,
  • opisy makroskopowe gruntów,
  • pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
  • laboratoryjne badania wody,
  • organizacja sieci otworów monitorujących czystość środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie okresowych sprawozdań,
  • sporządzenie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej,
  • sporządzenie operatów wodno-prawnych.

   


  Las - Ochrona środowiska
   
   
  OCHRONA ŚRODOWISKA

  Oferujemy wykonanie badań dla potrzeb monitoringu wysypisk komunalnych
  i przemysłowych oraz stacji benzynowych i zakładów przemysłowych. W zakres oferowanych badań wchodzi:

  • rozpoznanie zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
  • pobranie próbek gruntu i wody oraz przekazanie do badań laboratoryjnych,
  • wykonanie analiz chemicznych pod kątem przewidywanego zanieczyszczenia,
  • określenie zasięgu i kubatury potencjalnego zanieczyszczenia oraz metody rekultywacji,
  • określenie metodami geofizycznymi rzeczywistych kierunków migracji zanieczyszczeń z wysypisk, wylewisk komunalnych
   i składowisk przemysłowych.
  • prowadzenie monitoringu stacji paliw płynnych, wysypisk odpadów oraz składowisk materiałów zagrażających środowisku naturalnemu,
  • zestawienie wyników w formie sprawozdań i audytów środowiskowych.

  sonda lekka

  Prace z zakresu Geotechnika Wrocław

  płyta dynamiczna

  Realizacje Geotechnika Łódź

  płyta VSS

  Geotechnika Wrocław to Nasza spacjalność

  siedziba:

  ul. Rumiankowa 19
  54-512 Wrocław
  tel./fax 71 738 23 34

  biuro:

  ul. Wieruszowska 38
  98-360 Lututów
  tel. 607 076 603

  kontakt:

  tel. kom. 607 076 603
  e-mail: geo2000@box.pop.pl